Drabina Rozwoju Talentów – konkurs

Partner GłównyTotalizator Sportowy Sp. z o.o.

 

 


 

Regulamin Konkursu
w ramach projektu „Drabina Rozwoju Talentów”

§ 1

Organizator: Fundacja Drabina Rozwoju

Partner Główny: Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

 

 

§ 2

Cele Konkursu:

• wyłonienie do projektu osób zdolnych muzycznie;
• pomoc w rozwoju mocnych stron, pasji i uzdolnień muzycznych;
• umożliwienie prezentacji talentu;
• promowanie młodych talentów;
• wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających talent oraz umiejętności i nagranie jej singla.

 

§ 3

Uczestnicy Konkursu:

Konkurs skierowany jest do osób od 18 roku życia.

 

§ 4

Forma Konkursu:

Osoby zainteresowane udziałem będą nadsyłały list motywacyjny, materiał video – autoprezentację

 

§ 5

Postanowienia ogólne:
1. Konkurs skierowany jest do osób, które chcą zaprezentować swoje umiejętności, osiągnięcia czy też talent.
2. Z nadesłanych propozycji jury wybierze 6 osób.
3. Dowolny dobór utworu/repertuaru w etapie konkursowym przez kandydata.
4. Głównymi nagrodami będzie udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Drabina Rozwoju Talentów” w tym:
a) szkolenie z zakresu umiejętności psychospołecznych – umiejętności i kompetencje emocjonalne oraz społeczne pomagające w osiągnięciu sukcesu;
b) szkolenie z zakresu – mój wizerunek PR, jak radzić sobie ze stresem, relacja z publicznością (także w przestrzeni internetowej);
c) zajęcia muzyczne z profesjonalnymi muzykami, podczas których uczestnicy będą mieli okazję szlifowania swojego talentu muzycznego;
d) nagranie singla dla jednej najzdolniejszej osoby.
5. Wypełnione i podpisane zgłoszenie uczestnik wraz z listem motywacyjnym, materiałem video – autoprezentacją etc. należy dostarczyć do Fundacji Drabina Rozwoju w terminie do 20 maja 2022 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@drabina.org
6. Do Konkursu dopuszczone zostaną jedynie te materiały, które nie zawierają obraźliwych gestów, słów i treści o charakterze wulgarnym, obraźliwym lub skierowanym przeciwko jakiejkolwiek narodowości czy grupie społecznej.
7. Nadesłany materiał nie powinien być dłuższy niż 3 minuty.
8. W przypadku przekroczenia regulaminowego czasu trwania prezentacji, jury ma prawo odrzucić nadesłany materiał.
9. Talenty uczestników oceniać będzie wykwalifikowane jury złożone z Zarządu Fundacji Drabina Rozwoju oraz profesjonalnych muzyków.
10. Jury będzie przyznawać punkty za każdy występ w skali od 0 do 15, za następujące walory:
a) technika wokalna – punktacja od 0 do 5 punktów;
b) warstwa muzyczna – punktacja od 0 do 5 punktów;
c) wrażenie artystyczne – punktacja od 0 do 5 punktów.
11. Spośród wszystkich nadesłanych i zakwalifikowanych materiałów jury wyłoni 6 laureatów z najwyższą punktacją, którzy otrzymają nagrodę w formie uczestnictwa w projekcie „Drabina Talentów”.

 

§ 6

Postanowienia końcowe:

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Decyzja jury typującej finalistów jest ostateczna.
3. Nagrody w Konkursie w formie uczestnictwa w projekcie „Drabina Talentów” o wartości 2.444 zł. na uczestnika zapewnia Organizator. Organizator odprowadzi należny podatek od wygranej za każdą przyznaną nagrodę.

 

§ 7

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Fundacja Drabina Rozwoju informuje, że:
a) administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fundacja Drabina Rozwoju, ul. Dobra 5/2, 00-384 Warszawa,
b) dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu z związanym z prowadzonym Konkursem,
c) odbiorcami danych osobowych uczestników Konkursu będą członkowie jury Konkursu,
d) dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji projektu „Drabina Rozwoju Talentów”,
2. Uczestnicy Konkursu mają prawo do:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Z chwilą nadesłania materiału, o którym mowa w § 4 niniejszego Regulaminu, każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w związku z uczestnictwem w Konkursie.
4. Wizerunek uczestników może być publikowany przez Organizatora oraz Partnera Głównego Konkursu
w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, dokumentowania przez Organizatora jego przebiegu oraz realizacji na ich stronach internetowych, mediach społecznościowych i materiałach promocyjnych.
5. Zgoda co do wykorzystania wizerunku udzielona zostaje nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych oraz
ilościowych.
6. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego podczas udziału w Konkursie.
7. Dla potrzeb Konkursu wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby Konkursu oraz w celach informacyjnych, promocji i reklamy Organizatora oraz Partnera Głównego Konkursu bez obowiązku akceptacji produktu końcowego.Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest