Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.centrumnatura.org

 

I. Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w dalszej części niniejszego regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a) „Regulamin“ – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, przez Usługodawcę. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
b) „Usługodawca” – Fundacja Drabina Rozwoju, ul. Dobra 5/2 00-384 Warszawa, KRS: 0000245572, NIP: 1132588427, REGON: 140351857, tel. +48 22 6464838, e-mail: fundacja@drabina.org;
c) „Usługobiorca” – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
d) „Serwis” – strona internetowa dostępna pod adresem https://centrumnatura.org/, której administratorem jest Usługodawca;
e) „Usługa” – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na rzecz Usługobiorcy, w oparciu o niniejszy Regulamin;
f) „Formularz Kontaktowy” – funkcjonalność Serwisu polegająca na umożliwieniu przesłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza, dostępnego pod adresem https://centrumnatura.org/kontakt/;
g) „Świadczenie usługi drogą elektroniczną” – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne.

2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi, przy użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy

II. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu

1. Przedmiotem świadczenia Usług jest umożliwianie korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z udostępnianymi funkcjonalnościami Serwisu, charakterem danej Usługi oraz własnymi potrzebami, z zastrzeżeniem przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

  • usługę rezerwacji i zakupu biletu na koncerty i imprezy okolicznościowe – polegającą na  rezerwacji i zakupie biletu, przez Usługobiorcę on-line, poprzez wypełnienie formularza rezerwacji i zakupu poprawnymi,  aktualnymi danymi oraz stosowania się do instrukcji zawartych na stronie, płatność odbywa się on-line poprzez serwis płatności internetowych – Tpay.com, termin realizacji zamówienia – do 48h od otrzymania płatności na konto;
  • usługę „Newsletter” – obejmującą bezpłatne, okresowe przesyłanie Użytkownikom, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej (email) w formie wiadomości elektronicznej (email) informacji handlowych i marketingowych o ofercie, nowościach dostępnych na Stronie i dostępnych nowych kategoriach usług;
  • usługę „Formularz kontaktowy” –  polegającą na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom kontaktu z Usługodawcą celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

a) Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b) Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
7. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW lub poprzez pocztę elektroniczną.

IV. Obowiązki i odpowiedzialność usługodawcy i usługobiorcy

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.
2. Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dane dotyczące tego Usługobiorcy podawane przed skorzystaniem z Usług, jak i w trakcie korzystania z nich, są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane.
3. Usługobiorca zobowiązuje się do umieszczania w Serwisie wyłącznie informacji, w tym danych osobowych dotyczących Usługobiorcy w sposób zgodny z prawem oraz nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów, czy zasad współżycia społecznego.
4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz zamieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, sprzecznymi z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub naruszających interesy Usługodawcy bądź osób trzecich, a w szczególności słowa powszechnie uważane za wulgarne czy obraźliwe, ataki słowne na osoby fizyczne ze we względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz sformułowania wzmiankujące podmioty prowadzące działalność gospodarczą będącą konkurencją Usługodawcy.
5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę, powodującej powstanie szkody po stronie Usługodawcy, Usługobiorca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w wyniku tego naruszenia na zasadach ogólnych.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli są one spowodowane naprawą, konserwacją bądź modyfikacją sprzętu lub oprogramowania oraz przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych informatycznych niezbędnych do dostarczania Usługi, w szczególności plików tekstowych, w urządzeniach końcowych Usługobiorcy przeznaczonych do korzystania z tych Usług. Szczegółowe zasady przechowywania danych, o których mowa w zdaniu poprzednim określone są w Polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem: https://centrumnatura.org/polityka-prywatnosci.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorca może złożyć reklamację w przedmiocie Usługi, z której korzysta na podstawie Regulaminu, reklamację należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres fundacja@drabina.org lub drogą pocztową na adres: Fundacja Drabina Rozwoju, ul. Dobra 5/2, 00-384 Warszawa.
3. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca powinien podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego: imię, nazwisko, dane do kontaktu, opis okoliczności uzasadniających reklamację.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni licząc od dnia wpłynięcia reklamacji do Usługodawcy.
6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie z wykorzystaniem danych kontaktowych, wskazanych w zgłoszeniu reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o świadczenie Usługi jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami – sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
3. Usługodawca wykonując obowiązek określony w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w Załączniku Nr 2 przedstawia informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Usługobiorcę z usług świadczonych droga elektroniczną.

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Do: Fundacja Drabina Rozwoju, ul. Dobra 5/2 00-384 Warszawa,
Adres e-mail: fundacja@drabina.org, numer telefonu: +48 22 646 48 38,
Ja [IMIĘ I NAZWISKO], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi [NAZWA USŁUGI]. Data zawarcia umowy to [DATA ZAWARCIA UMOWY].
[IMIĘ I NAZWISKO]
[ADRES]
[DATA]
[PODPIS] (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez usługobiorców z usług świadczonych droga elektroniczną przez usługodawcę

Usługodawca, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną. Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających infrastrukturę Usługodawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
– złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
– programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody -autorowi programu;
– spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
– wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
– włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
Usługobiorca, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany. Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
– włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
– aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
– nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
– czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
– wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
– regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware, – szyfrowanie transmisji danych,
– instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
– używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest

Udostępnij