Dotacje

Multimedialne Centrum Natura powstało dzięki dofinansowaniu  ze środków  Mechanizmów Finansowego EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 2009-2014 — Program Operacyjny PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i
ekosystemów”.

W ramach projektu wybudowano pierwsze piętro Centrum wraz salą kinową 360 stopni  oraz przeprowadzono warsztaty dla szkół – Jestem dumny chronię. W ramach działań zespół fundacji wyprodukował pierwszy film do Sali kinowej na ekran 360 -W Królestwie Wielkiego Suma. MCN oraz otaczająca go infrastruktura ma służyć wzrostowi świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej. Uczestnicy warsztatów korzystają z materiałów multimedialnych oraz tradycyjnych form edukacyjnych prowadzonych na terenie wokół budynku.

Linki

Oficjalny Serwis Funduszy Norweskich i EOG – http://www.eog.gov.pl/
Oficjalny Serwis Funduszy Norweskich i EOG (English) – http://eeagrants.org/
Ministerstwo Środowiska – https://www.mos.gov.pl/
Fundacja Drabina Rozwoju – http://www.drabina.org/

Multimedialne Centrum Natura – Ekologiczne Innowacje Na Rzecz Kultury współfinansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku”. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizuje rozbudowę obiektu w Ostrołęce – Multimedialne Centrum Natura. W ramach projektu rozbudowaliśmy Centrum o salę widowiskową,na której odbywają się sztuki i przedstawienia teatralne, koncerty, wydarzenia multimedialne oraz rozbudowaliśmy o pomieszczenia umożliwiające realizację działań związanych ze sztuką trash art i innymi zajęciami artystycznymi. Powstała też czytelnia/kawiarnia  jako miejsce spotkań z książką w atmosferze odpoczynku oraz spotkania z autorami. Dzięki realizacji projektu powstało nowe miejsce kulturalne przyczyniające się do budowania świadomości i edukacji kulturalnej, zapewniające wysoką jakość merytoryczną i szeroką gamę oferty kulturalno-edukacyjnej, kierowanej do szerokiego grona odbiorców. Projekt zakłada poprawę dostępności do zasobów kultury również  dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, wyznaczenie miejsc w Sali widowiskowej i kinowej, miejsc parkingowych. Oferta przyczyni się do wzrostu kompetencji kulturowych oraz wzrostu kreatywności społeczeństwa.

Projekt Innowacyjny Ogród Zasobów Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014 – 2020 pozwoli na zwiększenie oferty kulturalnej i edukacyjnej CENTRUM  poprzez umożliwienie realizacji wielu atrakcyjnych, zróżnicowanych projektów o zasięgu ogólnopolskim  oraz wykorzystaniu nowych technologii. Wpłynie na stworzenie profesjonalnego i nowoczesnego zaplecza technologicznego, przyczyniając się do zwiększenia potencjału innowacyjnego instytucji kultury. W projekcie zaplanowano  zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. Zakupy dotyczą sceny plenerowej, konsoli, nagłośnienia i oświetlenia estradowego, systemu neuron mocap, kamery, foteli multimedialnych oraz makiety interaktywnej odzwierciadlającej miasto Ostrołęka i pokazu  dotyczącego historii miasta.  Celem projektu jest lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki.
Dofinasowanie projektu 2 244 315,65 zł EFRR.  Całkowity koszt 3 417 539,25 zł.

 

 

”Doposażenie służące edukacji ekologicznej w Multimedialnym Centrum Natura”

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowany w ramach programu priorytetowego nr 5.5 „Międzydziedzinowe. Edukacja ekologiczna”.

Przedmiotem projektu jest doposażenie nowoczesnego i unikatowego ośrodka edukacji ekologicznej – Multimedialnego Centrum Natura w Ostrołęce. Zawiera on salę z ekranem 360, w której odbywają się emisje filmu i gier edukacyjnych, sale doświadczeń oraz ogród doświadczeń wraz z Placem Natura przeznaczonym do terenowej edukacji ekologicznej. Miejsce to jest narzędziem ochrony korytarza ekologicznego Narwi, upowszechniania wiedzy z zakresu ochrony środowiska, ale też laboratorium nowych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Dzięki realizacji projektu Centrum będzie w praktyce wykorzystywało nowoczesne rozwiązania technologii środowiskowych, a oferta zajęć edukacyjnych zostanie poszerzona o warsztaty promujące nowe technologie ekologiczne w tym system fotowoltaiki i pompy ciepła. Uczestnicy zajęć będą mogli w praktyce zaobserwować działania zainstalowanych urządzeń (system fotowoltaiki i pompa ciepła).

Wprowadzając do praktyki nowoczesne rozwiązania środowiskowe będziemy bezpośrednio promować i kształtować zachowania pro-środowiskowe społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które stanowią główną grupę docelową MCN.

Projekt realizuje szczegółową tematykę konkursu w zakresie: budowanie znaczenia i ochrona różnorodności biologicznej, w tym w kontekście zmian klimatu.

Doposażenie jest niezbędne do efektywnego funkcjonowania MCN i realizacji zajęć oraz rozwoju i możliwości działań MCN. Posłuży ono także do praktycznego przekazywania wiedzy z zakresu efektywnego wykorzystywania zasobów oraz ograniczania szkodliwych dla środowiska czynników.Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest

Udostępnij